Inloggen

Algemene Voorwaarden

1.Begrippen

Opdrachtnemer   

Corporate Dining

   

Opdrachtgever 

De rechtspersoon die dienstverlening wenst af te nemen van Opdrachtnemer.

 

Overeenkomst

De schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer inzake de gecontracteerde diensten.

 

2. Identiteit Opdrachtnemer

Naam

Corporate Dining

   

Adres

Poortwacht 2A, 1188 CM

 

Plaats

Amstelveen

 

KvK-nummer 

58512500

 

BTW-nummer 

NL196204835B01

 

Bankrekening 

NL71 INGB 0006 5272 30

 

Telefoonnummer    

020-737 25 81

 

E-mailadres 

info@corporatedining.nl

 

Website

www.corporatedining.nl

 

3. Duur van de overeenkomst

3.1 Deze overeenkomst is van kracht met ingang van 13 - 10 - 2014 (dertien oktober tweeduizendveertien)
3.2 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.3 De overeenkomst kan op ieder moment schriftelijk worden opgezegd door elk van de partijen.

4. Reservering

4.1 Een verzoek tot reservering dient door de opdrachtgever telefonisch, via de website of per email bij Corporate Dining te worden gemaakt.
4.2 Reserveringen die op welke manier dan ook door de opdrachtgever rechtstreeks bij het restaurant en/of eetgelegenheid worden gemaakt vallen buiten de werking van deze overeenkomst.
4.3 Corporate Dining zal binnen 1 uur na het verzoek tot reservering de aanvraag bevestigen en/of een alternatief aanbieden indien het door u gewenste restaurant geen plek heeft.

5. Prijs en betaling

5.1 Corporate Dining consolideert alle in Nederland gemaakte restaurant kosten waarvan de reservering is gemaakt  via Corporate Dining voor de Opdrachtgever en verstuurt een verzamelfactuur naar de Opdrachtgever eens per  2 weken. De Opdrachtgever zal geen factuur ontvangen van het restaurant en/of eetgelegenheid.
5.2 Corporate Dining werkt op basis van ‘no cure no pay’ wat inhoudt dat indien er geen reserveringen worden gemaakt via Corporate Dining wij u ook geen kosten in rekening zullen brengen.
5.3 Betaling van de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na dato van de desbetreffende factuur.

6. Annulering, no show en wijzigingen

6.1  Reserveringen tot en met 9 personen kunnen door de opdrachtgever tot 1 uur voor het gereserveerde tijdstip kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd, mits schriftelijk of telefonisch bevestigd aan Corporate Dining.
6.2 Voor groepsreserveringen van 10 personen of meer kan tot 1 dag voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Voor groepsreserveringen die binnen 1 dag voor aanvang worden geannuleerd mag 75% van de geraamde kosten worden doorbelast.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Corporate Dining is niet aansprakelijk voor een onder deze overeenkomst gecontracteerde restaurants en of eetgelegenheden geleverde producten en diensten.

8. Overmacht

8.1 In het geval van overmacht wordt de nakoming door partijen van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.

9. Privacy en geheimhouding

9.1 Corporate Dining garandeert dat de gegevens van de klant met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
9.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op de Overeenkomst alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van de Overeenkomst is bij u uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam, dan wel de rechtbank Amsterdam